Home
Vedtekter


NFBIB § Vedtekter Skriv ut E-post
onsdag 08. juni 2016 12:00

Revidert 8.6.2016
§ 1. Navn
Forumets navn er Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB).


§ 2. Formål
NFBIB er et nasjonalt uavhengig og tverrfaglig forum bygd på frivillig innsats. Forumet skal ta initiativ og være pådriver for faglig begrunnede tiltak som fører til bedre helse og innemiljø for barn. Særlig gjelder dette overfor de myndigheter som har et forvaltningsansvar for å utvikle og følge opp regelverk, forskrifter og retningslinjer som skal sikre godt innemiljø i skoler, barnehager og boliger.
NFBIB har som mål å være et rådgivende organ for myndigheter, organisasjoner og andre som ønsker faglig informasjon, råd og veiledning i arbeidet med å bedre innemiljøet for barn.
NFBIB skal på dette området bidra til å utvikle og utveksle kunnskap, metoder, informasjon, ideer og erfaringer på et høyt faglig nivå.


§ 3. Medlemskap
Personer med interesse for barns innemiljø og som lar seg registrere ved personlig innmelding, er medlemmer av NFBIB. Det skal føres medlemsliste for faggruppen. Organisasjoner, bedrifter og institusjoner kan være støttemedlemmer uten stemmerett.


§ 4. Styre

Forumet ledes av et styre med minst 4 medlemmer som velges av årsmøtet for ett eller to år av gangen. Leder velges av styrets medlemmer. Forøvrig konstituerer styret seg selv. Årsmøtet velger også minst 2 vararepresentanter til styret. Kandidater til styret utpekes av en valgkomité som velges av årsmøtet.
Styremøte avholdes når lederen eller minst to styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Styret kan beslutte at sekretariatsfunksjonen i forumet kan samlokaliseres med annen organisasjon eller organ.
Styret kan oppnevne tverr- og flerfaglige ekspertgrupper ved behov.
Styreverv er ulønnet


§ 5. Fagmøte
Styret inviterer til møter i forumet med minst 2 ukers varsel. Møtene er åpne for både medlemmer og interesserte ikke-medlemmer.
Alle innkallinger og annen informasjon til medlemmene sendes via e-post, hvis ikke styret bestemmer noe annet.


§ 6. Årsmøte
Det innkalles til årsmøte med minst 4 ukers varsel. Sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møte. På årsmøtet behandles årsberetning og regnskap, fastsettelsen av kontingent, valg og eventuelt andre saker av organisasjonsmessig art.
Forslag fra medlemmer om saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker før møtet.
Personlige medlemmer har stemmerett.
Revisor velges av årsmøtet for 2 år av gangen.
Vedtektsendring og beslutning om oppløsning av forumet krever 2/3 flertall av de tilstedeværende.

Sist oppdatert fredag 24. juni 2016 22:29