Home
Miljørettet helsevern

MHVInneklimaopplæring i alle fylker Skriv ut E-post
torsdag 29. januar 2015 14:09

I samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, fylkesmennene og Arbeidstilsynet vert det no gjennomført opplæring i alle fylker for å bidra til eit betre inneklima i norske skular.

I løpet av 2014 har det vore gjennomført opplæring i Hordaland, Buskerud, Finnmark, Oslo, Akershus, Sør- og Nord-Trøndelag, Oppland, Hedmark og Telemark. I 2015 er det allereie gjennomført opplæring i Aust- og Vest-Agder, og sju fylker står no for tur.

Les mer på Arbeidstilsynets nettside.

Her kan du laste ned programmet.

Sist oppdatert torsdag 29. januar 2015 20:09
 
Rapport 2009:2 "Miljø og helse – en forskningsbasert kunnskapsbase," Skriv ut E-post
søndag 29. januar 2012 20:57

"Miljø og helse" er en omfattende kunnskapsbase som også omhandler de fleste innemiljøproblemer.
Den foreligger som e-bok på følgendelenke til Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelsa).

 
Miljørettet helsevern Skriv ut E-post
torsdag 25. februar 2010 22:18

Et sunt miljø er en forutsetning for god helse. Negative miljøpåvirkninger vil kunne forsterke utviklingen av sykdommer som kreft, arvelige sykdommer, luftveissykdommer og allergier. Et helsefremmende miljø har prioritet i regjeringens politikk.

Formålet med forskriften er å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, samt sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg
Veilederen har som formål å sikre at støy som miljøfaktor blir tilstrekkelig utredet og vurdert når nye anlegg blir planlagt og utformet, slik at støyplager og konflikter unngås.

Innholdet i veilederen er å anse som anbefalinger og råd.
Den skal bidra med kunnskap om støy og støyplager, og gi veiledning om støyvurderinger. Anbefalte støynivåer skal bidra til en mer samordnet saksbehandling av nærmiljøanlegg i fylker og kommuner.
Veilederen finner du her.

Tilsyn med dagmammavirksomhet etter helselovgivningen
Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en henvendelse fra Barneombudet som uttrykker bekymring over manglende kjennskap til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler i mange kommuner, og for manglende tilsyn med dagmammavirksomhet som faller under forskriftens virkeområde.
Forskriften finner du her.

Les mer nettsiden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Sist oppdatert lørdag 06. mars 2010 00:10