Home Lederen Til minne om Kjell Aas 22.12.24 – 21.10.16
Til minne om Kjell Aas 22.12.24 – 21.10.16 Skriv ut E-post
tirsdag 29. november 2016 19:53

Ildsjelen for arbeidet med barneastma og innemiljø gjennom mange år, Kjell Aas, er gått bort. Han var en foregangsmann og sterk talsmann for alle barns rett til et helsefremmende oppvekstmiljø.


Professor Emeritus, dr. med. Kjell Aas

«Det som er godt for barn med astma, allergi og annen overfølsomhet er også godt for alle.» Han var initiativtager og tidligere leder av Voksentoppen, startet NFBIB i 1996 og var første leder av forumet.

Under den andre verdenskrig var Kjell Aas idrettsleder, og senere troppsbefal ved De norske politistyrker i Sverige. I 1944 reiste han til «Little Norway» i Canada, Flyvåpenets flyskole og var ferdig utdannet flyver i 1945. Han tok eksamen artium i 1946 og medisinsk embetseksamen i Oslo 1953. Samtidig arbeidet han som flyver og finansierte sine studier med det. Som nybakt og nygift lege tilbragte han ett opplevelsesrikt år på Svalbard som verkslege ved Kings Bay sammen med sin Siri.

1963 ble han spesialist i barnesykdommer, dr. med i 1967 og dosent i pediatri ved Universitetet i Oslo 1967-82. Fra 1963 var han spesiallege i pediatrisk allergologi ved Rikshospitalets barneavdeling, og i  1971 til 1980 var han overlege, fra 1981 medisinsk leder for Voksentoppen Institutt for barn med astma og allergi. Han var dosent i pediatri 1967-82 og professor i klinisk allergologi ved Universitetet i Oslo fra 1992 til han ble pensjonert i 1994.

Kjell Aas satte spor etter seg i allergologiens historie som den første som renfremstilte et allergen, torskeallergenet, cod-1. Han har vært formann og styremedlem i en rekke forskerforeninger. Han var også leder for Forskningsinstitutt for pediatrisk allergi. Hans store innsats ved Voksentoppen senter for barn med astma og allergi ble satt umåtelig pris på av pasientene, deres pårørende og de ansatte. Nedleggelsen av senteret ved flytning til Rikshospitalet så han på som en stor feil.

Hans vitenskapelige produksjon omfatter mer enn 300 artikler. I tillegg fullførte han 32 vitenskapelige og fagpopulære bøker innen allergi, immunologi, biokjemi, kommunikasjon og miljø og helse, ofte med egne illustrasjoner. Han har vært redaktør av tidsskriftene Allergy, Allergologen og fagbladet Allergi i praksis.

Han var æresmedlem av flere norske og internasjonale vitenskapelige foreninger, æresdoktor ved Göteborg Universitet og er tildelt et antall generelle æresbevisninger. Han er ridder av 1. klasse St. Olavs Orden og innehar Norges Røde Kors hederstegn. Norges Astma og allergiforbund (NAAF) Sør-Trøndelag hederstegn, NAAF's ærespris (forskning og pionervirksomhet inneklima/helse).

Kjell Aas så tidlig hvordan økningen i astma- og allergiforekomsten var påvirket av barns fysiske oppvekstmiljø og at dårlig inneklima kunne forverre og utløse sykdom. Vi vet at 90% av forutsetningene for helse skapes utenfor helsesektoren. Kjell brant for at forebygging av allergi skulle bli viktige helsepolitiske prioriteringer. Han hadde alltid et stort engasjement for at kunnskap og informasjon om medisinske spørsmål og helsefremmende og forebyggende råd skal nå ut til flest mulig, og ikke minst komme pasientene til gode, og hadde en omfattende populærmedisinsk produksjon og rådgivning, mye tilknyttet Norges Astma og Allergiforbund (NAAF). For allmennheten skrev Kjell Aas sammen med Finn Levy boka ”Hus og helse – hva legen vet om innemiljø”, (Cappelen, Oslo), som kom i flere opplag (1991, 1994, 1997).

På 80-90-tallet bidro han sterkt med sine medisinske kunnskaper om allergi og luftforurensingers betydning for helsen, i teknisk-hygienisk samarbeid under Norske Sivilingeniørers Forening (NIF – nå TEKNA) for fremme av godt innemiljø gjennom HTP- (Helse- og trivselsprosjektet) og HK-HTI-(Hovedkomite Helse, Trivsel, Inneklima) der han arbeidet sammen med bl.a. Svein Nyblin, Tore Andersen og Gaute Flatheim.

Allerede i 1982 arrangerte HTP vår første nasjonale inneklimakonferanse, seminaret «Helse- og trivselsaspekter ved inneklimaet» med Kjell Aas som hovedforedragsholder om medisinske forhold. Samme året ble WHOs første rapport om inneklima og helse utarbeidet på et møte i Nördlingen i Bayern (Indoor air pollutants: exposure and health effects, publisert 1983). Oktober 1984 arrangerte HTP en Nordisk Workshop, "Inneklimaets betydning for helsen. Spesielt for sykdommer i åndedrettsorganene" (Referat des. 1984). Denne var et viktig underlag da HTP-prosjektets fase 1 ble avsluttet med at rapporten «Helse, luftkvalitet og inneklima» ble fremlagt i mars 1985.

Etter en mellomperiode med informasjon gjennom avisartikler, seminarer og møter med myndigheter, startet fase 2 i 1986. I januar 1987 besluttet Norske Sivilingeniørers Forenings Fagstyre, ut fra erkjennelse om at virksomheten nå har gått over i en driftsfase med stort aktivitetsnivå, å omgjøre HTP-utvalget til en faglig bredt sammensatt Hovedkomite for Helse-, Trivsel-, Innemiljø (HK-HTI). Kjell Aas overlot da ledelsen til Finn Levy.

Med Indoor Air 1984 i Stockholm bidro dette sterkt til økt tverr- og flerfaglig samarbeid om inneklima og helse nasjonalt.  Det var stor norsk deltakelse i de påfølgende internasjonale Indoor Air konferansene. Blant Kjells mange bidrag er det også verdt å ta med WHOs utforming av godt inneklima som del av menneskerettighetene (WHO 2000, The right to healthy indoor air).

En norsk milepæl var da Stortinget under behandlingen av «Forebyggingsmeldingen» (St.meld. nr.37   1993/94), etter grundig forarbeide fra Kjell Aas, ba regjeringen inkludere forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer blant hovedsatsingsområdene i det forebyggende og helsefremmende arbeid med følgende mål (fjerde satsningsområde):

«Innen år 2002 skal samordnet planlegging og tiltak mot helseskadelig innemiljø sammen med helsefremmende kunnskap og atferd og tidlig intervensjon overfor de som rammes, føre til stopp i økningen av forekomst av astma og allergi hos barn under 7 år og til mindre sykelighet og bedre funksjon i alle aldersgrupper».

Han var sentral i en rekke utredninger og tiltaksrapporter som fulgte, bl.a.  GIN – Godt Inneklima i Norge - (1992-1995) i regi av Helse- og Sosialdepartementet (SHD) og Helsedirektoratet i samarbeid med flere. Det fremkom klart at sentralforvaltningen trengte et tverr- og flerfaglig fagutvalg for å bidra til et kvalifisert beslutningsunderlag til tiltak for å bedre forholdene. Som en del av GIN viste en utredning fra ECON at utbedring av inneklima var samfunnsmessig lønnsomt.

Dessverre ville ikke SHD følge sine egne råd om å etablere et slikt utvalg. Kjell Aas etablerte derfor i 1996 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB, www.innemiljo.net) for å sikre en habil og kompetent faggruppe med den tverr- og flerfagligheten som er nødvendig for å sikre barns rettigheter til godt inneklima. Han ledet NFBIB de første to årene, fortsatte som mentor og inspirator og var fortsatt aktivt med til 2016 i den grad helsen tillot det. Han var første fagredaktør og hovedbidragsyter til nettstedet www.innemiljo.net, sammen med sine to andre nettsteder www.inneklima.com og www.allergiviten.no, som nå er overtatt av NAAF.

 

Han har sammen med NFBIB vært aktiv medarbeider til en rekke utredninger, publikasjoner og informasjonsbrosjyrer som belyser astma, allergi og inneklima, spesielt for barn. NFBIB feirer nå 20 år og har gitt betydelige bidrag for godt inneklima i Norge (se bildet over som ble brukt til å presentere NFBIB på Inneklimadagen 2016 da Kronprinsen var til stede).

I senere år utga Kjell Aas boken Miljøhemming, om tilstander der overfølsomhet for noe i miljøet fører til sykdom og plager, enten på grunn av allergi, astma eller kjemisk miljøintoleranse. Utgangspunktet var hans utallige møter med fortvilede pasienter som fortalte om sin vanskelige livssituasjon, men følte seg avvist av skolemedisinen. Kjell Aas ble etter hvert et viktig talerør for at denne pasientgruppen skulle ha sin rettmessige plass i behandlingssystemet, selv om ikke kjemisk miljøintoleranse var en anerkjent medisinsk diagnose.

 

Han har de siste årene skrevet en bok på engelsk etter forespørsel fra et engelsk forlag, om hvordan miljøkjemikalier påvirker oss. Manuskriptet er sendt til forlaget i England, og vil forhåpentligvis foreligge på trykk om ikke så lenge.

 

Vi takker for hans klokskap, varme og glødende engasjement som vil bli dypt savnet.

Vi lyser fred over hans minne.

For NFBIB av tidligere og nåværende medlemmer

Tore Andersen, Jan Vilhelm Bakke, Marianne Bjerke, Kai Gustavsen og Finn Levy

Sist oppdatert tirsdag 29. november 2016 22:53