Home Lover, forskrifter og veiledere
Lover, forskrifter og veiledere
Oversikt Skriv ut E-post
tirsdag 15. juni 2010 22:05
  • Skolen barnehagen skal godkjennes
  • Skolen skal vedlikeholde godkjenningen
  • Fysisk læringsmiljø og inneklima skal dokumenteres i driftsfasen
  • Det skal bygges ny barnehage
  • Det skal bygges ny skole
  • Du skal bygge eller rehabilitere boligen din
Tema Lov Forskrift Veileder
"Inneklimanormene" fra Folkehelseinstituttet

Veiledning til teknisk forskrift
www.be.no

Skole og barnehage

Barn/elever

Opplæringsloven
§ 9a
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, mv. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, mv.
Ansatte Arbeidsmiljøloven
Ytre miljø

Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Les mer...

Støy Innholdet i veilederen er å anse som anbefalinger og råd.
Den skal bidra med kunnskap om støy og støyplager, og gi veiledning om støyvurderinger. Anbefalte støynivåer skal bidra til en mer samordnet saksbehandling av nærmiljøanlegg i fylker og kommuner. Veilederen finner du her
Ønsker du å klage

Det er gitt kommentarer til brosjyren med fungerende lenker direkte til dokumentet på nettsiden Allergiviten.no

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Ny folkehelselov.pdf)Ny folkehelselov.pdf[ ]309 Kb
Sist oppdatert lørdag 05. november 2011 22:44
 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Skriv ut E-post
onsdag 24. februar 2010 21:39

 

 

Forskriften med Veileder kom i 1998. 

Denne forskriften er tidligere også kalt "Barnas arbeidsmiljølov" (men den betegnelsen brukes nå helst på  opplæringslovens paragraf 9a). Også forskriften inneholder mange gode bestemmelser til beste for våre barn.

Et eksempel er
§4. Ansvar. Internkontroll.
Her heter det:
Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

Internkontrollen pålegger her den ansvarlige for driften av virksomheten en selvstendig plikt til å påse og dokumentere at man etterlever regelverket på en systematisk måte, med andre ord at virksomheten virkelig gjør det man sier man skal gjøre i henhold til lover og forskrifter.
Internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager innebærer systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i forskriften.

Det betyr bl.a. at det skal være dokumentert hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomheten, hva som skal gjøres for å etterleve regelverket, og hvordan de viktigste oppgavene skal løses.
Dersom eieren har lagt til rette for lederens arbeid, vil manglende oppfølging av internkontrollsystemet være lederens ansvar. I den forbindelse er det viktig at lederen, bl.a. gjennom internkontrollen, identifiserer den betydning som økonomiavgjørelser og andre rammevilkår har for etterlevelse av forskriften.
Informasjonsplikt.


Like viktig i denne sammenheng blir lederens plikt til å gi relevant informasjon til foresatte og/eller elever jf.'5 andre ledd i forskriften. Dette vil samlet styrke barnas/elevenes mulighet til å ivareta sine rettigheter.
Se også Barnehageserie og KSM Barnehage
 
Limt inn fra <http://arkiv.innemiljo.net/index.asp?G=1294&P=&ID=2075>

Sist oppdatert søndag 13. juni 2010 09:51