NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Lover, forskrifter, veiledninger mv
 

Klare krav og gode råd!

 

Personalet i barnehagen må forholde seg til en rekke lover, forskrifter og vedtekter. For foreldre kan det være godt å vite litt om dette.

Her i barnehageserien omtales noen lover, forskrifter, veiledninger mv som er særlig viktige.. Interesserte finner detaljrikt stoff i netthenvisningene.

 

Barnehageloven

 

Den første egne lov for den norske barnehagen kom i 1975. Betegnelsen "barnehage" ble knyttet til at en utdannet førskolelærer var ansvarlig for virksomheten.

 

Kapittel I. Barnehagens formål, innhold og utforming

 

§ 1. Formål

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

§ 2. Barnehagens innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.  

§ 3. Barnehagens utforming

Barnehagen skal ha lokaler og uteområde som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser.

 

Studer  Barnehageloven!

 

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Kap. 4a. Miljørettet helsevern.

(Kapitlet tilføyd ved lov 12 juni 1987 nr. 67).

 

§ 4a-1. (Definisjon og forskrifter)

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

 

Rammeplan for barnehagen

 

I barnehageloven av 1995 er en bestemmelse at departementet skal fastsette en rammeplan for barnehagens innhold. Dette markerer at samfunnet tar et tydelig ansvar også for den innholdsmessige siden av barnehagen.

Det er utarbeidet et omfattende dokument  " Rammeplan for barnehagen" som sies å  fungere som en slags "bibel" for barnehagene. Den inneholder mye til ettertanke, og noe av det er hentet inn i et eget dokument her

På internett finnes en kortfattet versjon av rammeplanen.

 

 

ForskriftHMS

  

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

Forskriftene med Veileder  kom i 1998

Denne forskriften er også kalt "Barnas arbeidsmiljølov". Den inneholder mange gode bestemmelser til beste for våre barn.

§1 Formål.

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i banehager -----   fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold som forebygger sykdom og skade.

 

I veilederen nevnes konkrete eksempler på hva forskriften krever, og gir mange kommentarer til ettertanke og etterfølgelse.  Forskrift og veileder bør finnes tilgjengelig i alle barnehager, og det anbefales at personalet studerer disse grundig.

 

I Veilederen avsluttes hvert kapittel (hver §) med en punktliste. Det anbefales at disse  listene brukes som lister for kontroll (sjekkliste) i internkontrollen, se § 4 nedenfor.

 

§4. Ansvar. Internkontroll.

Her heter det:

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

 

Internkontrollen pålegger her den ansvarlige for driften av virksomheten en selvstendig plikt til å påse og dokumentere at man etterlever regelverket på en systematisk måte, med andre ord at virksomheten virkelig gjør det man sier man skal gjøre i henhold til lover og forskrifter.

 

Internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager innebærer systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i forskriften.

 

§ 5 Opplysnings- og informasjonsplikt

Leder av virksomheten skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte --      om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

 

§ 8 Beliggenhet

Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal det tas hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og topografi.

 

I veiledningen heter det: " dersom det er høy luftforurensning i et område,  vil dette kunne bety større krav til ventilasjonsanleggets kvalitet, ettersyn og vedlikehold.

Veiledningen  legger vekt på tiltak mot radon fra grunnen.

 

§ 9 Utforming og innredning

Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas.

Funksjonshemmedes behov skal ivaretas (Red anm.: Astma og allergier er definert som miljøhemminger og omfattes av dette - se ##Tilgjengelighet).

Virksomheten skal være utformets slik at tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering er mulig.

 

Her gir veiledningen mange kommentarer til ettertanke og etterfølgelse..

 

§ 13. Rengjøring og vedlikehold

De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder.

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.

Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

 

Her gir veiledningen mange kommentarer til ettertanke og etterfølgelse.

 

§ 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

 

(Red. anm.: Vær oppmerksom på at faresituasjoner kan oppstå for barn med astma, allergi eller spesielle former for overømfintlighet!)

 

§ 15 Førstehjelp

--- Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvir utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes.

 

§ 16  Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold

Virksomheten skal oppfordre foresatte --- om å opplyse om forhold  ved  barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til.

 

§ 17 Smittevern

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som mulig

 

I veiledningen vises det til at brukerne (barn og foreldre) også må medvirke i en del sammenhenger. Det betyr at foreldre må ta ansvar for at deres egne barn ikke medvirker til smittespredning. (les ## Barnehager og infeksjoner)

 

§ 19 Inneklima og luftkvalitet

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner

Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggsdannelse ikke forekommer

Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.

 

Veilederen viser til Helsetilsynets "Normer for inneluftkvalitet"", men dette er senere presisert/ oppdatert i "Anbefalte faglige normer for inneklima" (Statens institutt for folkehelse, november 1998, ISBN 82-7364133-3) som bør finnes i alle barnehager.

 

Forskriften omhandler videre :

§ 20 Belysning,

§ 21 Lydforhold

§ 22 Drikkevann,

§ 23 Sanitære forhold, 

§ 24 Avfallshåndtering,

§ 25 Tilsyn (kommunen)

§ 26 Virkemidler og dispensasjon

og

 

§ 27 Klage.

Lov 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a - 12 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift. Før fylkesmannen fatter vedtak i klagesak, skal det innhentes uttalelse fra fylkeslegen.

 

I henhold til Veilederen gjelder denne paragrafen klager på vedtak som kommunen har fattet  for den aktuelle barnehagen. Ifølge forvaltningsloven § 32 skal slik klage "fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Det organ som har fattet vedtaket, kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet ---."

 

Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av kommunestyret, kommunelegen eller annet organ med delegert myndighet -----. Før vedtak  i klagesak treffes, skal det innhentes uttallese fra fylkeslegen. ---"

 

VeilederHMS

Barnehagen bør ha Helsetilsynet veileder til forskriften.

 

 

Se dokumentet: Klager og saksgang (kommer senere)

 

 

Forskrift om Internkontroll

 

Denne er grundig omtalt av arbeidstilsynet: "Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)"

 

Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen, produktkontrolloven, sivilforsvarsloven og lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet (og aktiviteten i den forbindelse) skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.

 

Publikasjonen inneholder veiledning og kommentarer.

Arbeidstilsynet har også en detaljert veiledning for internkontroll.

 

Private barnehagers landsforening (PBL) har utgitt en CD "Styrerassistenten" med grundig gjennomgang av internkontrollen i HMS delen. HMS-delen  består av ca. 170 dokumenter som beskriver rutiner i barnehagen. Men den er dyr:  kr 8.500,- inkl. mva  for medlemsbarnehager  og omtrent det dobbelte for andre.

 

(Sist oppdatert 30. mars 2004)

 

 

  Til toppen

 

,

Related Links