NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Klager (saksgang)
 

Hvis foreldre opplever at forhold i barnehagen er klanderverdige  for barn eller spesielt for deres eget barn, skal dette i første omgang tas opp med barnehagens leder.

 

Hvis det dreier seg om problemer i forhold til barnets helse, er det fornuftig først å drøfte problemstillingen rundt sykdom eller overømfintlighet med den legen som kjenner barnet. Det kan være lurt å få med en legeerklæring om barnets spesielle behov.  En utskrift om den spesielle sykdommen (fra for eksempel denne kunnskapsbanken) kan også være nyttig å ta med til barnehagen.

Med saklig stoff kan personalet  få mer innsikt og forståelse for barnets og familiens situasjon. Samtidig slipper foreldrene å føle seg usikre på om de blir oppfattet som "hysterisk mor" og "overbeskyttende far" eller liknende.

 

Fører ikke kontakten med barnehagen frem, kan forholdet påklages til barnehagens eier. Ofte er dette kommunen.

Eieren kan da pålegge barnehagens leder å gjennomføre endringer, eller kan bekrefte lederens avgjørelse. Hvis eier av en privat barnehage ikke behandler saken ordentlig, kan foreldrene klage til kommunen, for kommunen har tilsynet med alle barnehagene.

 

Hvis foreldre mener at kommunen ikke har behandlet saken ordentlig, kan de  påklage kommunens saksbehandling og vedtak med henvisning til § 27 Klage i "Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler, mv. ". og Veilederen for denne:

ForskriftHMS

 "§ 27 Klage: Lov 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a - 12 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift. Før fylkesmannen fatter vedtak i klagesak, skal det innhentes uttalelse fra fylkeslegen."

 

I henhold til Veilederen gjelder denne paragrafen klager på vedtak som kommunen har fattet  for den aktuelle barnehagen. I følge forvaltningsloven § 32 skal slik klage "fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Det organ som har fattet vedtaket, kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet ---."

 

Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av kommunestyret, kommunelegen eller annet organ med delegert myndighet -----.

Før vedtak  i klagesak treffes, skal det innhentes uttalelse fra fylkeslegen. ---"

  

Her  sier Forvaltningsloven § 28 at enkeltvedtak bare kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken.  Barnehagens eier eller leder har slik myndighet, men hva med barnas foreldre?

 

 Om dette sier Veilederen:

"I en del tilfeller henvender foreldre seg til  kommunen for å anmode om eller kreve at kommunene fatter vedtak om retting av bestemte forhold ved barnehage eller skole som påstås å ha innvirkning på barnas eller elevenes helse.

(Red. anm.: Elever i skolene har støtte i Opplæringslovens § 9a).

 

"Dersom kommunen avviser saken eller etter realitetsvurdering kommer til at det ikke er grunnlag for krav om retting, kan foreldrene gå sammen om å fremme klage. Hvorvidt foreldrene har rettslig klageinteresse avgjøres etter en konkret vurdering av den enkelte sak. Momenter i en slik vurdering vil bl.a. kunne være:

* Hvor mange barn kan påstås å bli ramme i hvor sterk grad og på hvilken måte ved at kommunen ikke fatter rettingsvedtaki den enkelte sak?

* Hva vil konsekvensene mer generelt kunne bli dersom kommunen ikke fatter slikt vedtak, og på den annen side  dersom forvaltningen skal ha plikt til å behandle, eller kreve retting i, den type sak det gjelder?

* Finnes det andre måter for foreldre å få gjennomslag for sine synspunkter på enn gjennom en klagesak etter forvaltningsloven?

 

Det kan også være at en foresatt på vegne av ett barn med spesielle handikap eller behov, ønsker å fremme klage. Om vedkommende har klagerett vurderes konkret av kommunen og eventuelt fylkesmannen som klageinstans etter forvaltningslovens bestemmelser, blant annet ved å vurdere den enkeltes helse i forhold til andre hensyn i saken. Normalt vil det være slik at jo flere bars helse som kan være i faresonen, desto sterkere står saken deres rettslig.

 

Dersom foresatte mfl ikke anses å ha klagerett, kan de henvende seg til kommunen eller fylkesmannen med anmodning om at dens avvisnings- eller realitetsavgjørelse endres."

 

Det fremgår av dette at å fremme en klagesak kan kreve en velbegrunnet sak, sterk motivasjon, pågangsmot og krefter. Det kan bli vanskelig for andre enn ressurssterke personer.

 

(Sist oppdatert 5. april 2004)

 

 

 Til toppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Links