NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  NFBIB leder om tiltak i skoler
  Konferanse om skoleanlegg i september 2008
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Er det lettest å bryte politiske løfter til barn og unge?
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  Råttent inneklima på Selje skule
  Lærere: stump røyken!
  Skolemiljøet og elevenes rettigheter
  Undervisningslandskap i skolen risikerer dårlig akustikk
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  6 av 10 skoler får stryk
  Støy stopper ny skole
  Brosjyre om elevenes skolemiljø (om kapittel 9a i opplæringsloven)
  VG 11. 12. 2003: Hanne (11) går på luktfri skole
  Dagsavisen 5. 11.2003: Dårlig inneklima i skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
NFBIB leder om tiltak i skoler
 

50 % AV NORSKE SKOLER HAR IKKE HELSEMYNDIGHETENES MILJØGODKJENNING - 10 ÅR ETTER AT GODKJENNINGSFRISTEN UTLØP!

Det er uholdbart at halvparten av norske skoler ikke har helsemyndighetenes miljøgodkjenning 10 år etter at godkjenningsfristen utløp.  NFBIB foreslår derfor et Nasjonalt samhandlingsprosjekt for å sikre alle elever et fysisk skolemiljø i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


En rekke rapporter de senere årene har pekt på mangelfull drift og vedlikehold av bygningene og svært varierende fysisk miljø i skolene. Dette er forhold som virker negativt på elevenes helse, trivsel og læring. Erfaringen viser at forholdene gjennomgående er dårligst for elevene på de lavere trinnene.


Etter initiativ fra Skolemiljøalliansen som består av Barneombudet, Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB), Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og Elevorganisasjonen, foretok Helse- og omsorgsdepartementet sammen med Kunnskapsdepartementet i 2008 en undersøkelse om manglende godkjenning av skoler i h.h.t. ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.”.Kartleggingen viste at halvparten av skolene ikke var godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Det er nå over 13 år siden forskriften trådte i kraft, 10 år siden alle våre skoler skulle vært godkjent, og 6 år siden vi i Opplæringslovens kap. 9a om elevenes miljø fikk nedfelt elevenes rett til et godt fysisk (og psykososialt) miljø.

Departementene oppsummerer:  ”Det fysiske skolemiljøet inne og ute skal bidra til sunn helse blant barn og unge, og bidra til en god og produktiv læringssituasjon. Vi mener at et godt fysisk miljø i skolen er en absolutt forutsetning for en trygg skolehverdag og et godt læringsmiljø. Samtidig er et godt fysisk skolemiljø en forutsetning for trivsel i hverdagen. Det må derfor være en prioritert oppgave for skolen, skoleeier og staten og sikre at elevenes fysiske skolemiljø bidrar positivt til dette”.

Skoleklima

 

(Ill.: K.Aas©)

Med utgangspunkt i disse realitetene foreslår NFBIB et konkret og detaljert nasjonalt ”oppryddingsprosjekt” som har som mål å oppfylle alle barns rett til et godt fysisk miljø i skolen. Det er mange årsaker til at kravene i lov og forskrift om skolemiljøet ikke er oppfylt. En viktig årsak er mangelfull kompetanse i miljørettet helsevern i kommunene, og en annen årsak er manglende samhandling mellom de etater som har ansvar for skolebyggenes fysiske miljø – på alle forvaltningsnivå. NFBIB henvender seg i denne omgang til politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet som rette nasjonale myndighet mht. ” forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.” Vi håper at Departementet responderer positivt på vårt initiativ, og NFBIB vil for sin del bidra aktivt i prosjektet om det er ønskelig.


Fakta i saken


• Alle elever har rett til et godt fysisk skolemiljø
• Dårlig inneklima kan gi helseskader, trivselsproblemer og dårlige læringsvilkår
• Ca. 50 % av skolene drives i dag i strid med gjeldende lover og forskrifter
• Statlige fagmyndigheter vet dette (helse og utdanning)
• Gjennom de senere år er det gitt betydelig statlig støtte til kommunene for å rette på      forholdene uten at andelen godkjente skoler har økt noe særlig
• Mange dårlige skoler er fortsatt ikke oppgradert
• Kommunene har prioritert bygging av nye, fine og dyre skoler
• Drift, vedlikehold og oppgradering er forsømt i en årrekke i kommunene
• Statlige utbedringsmidler har ikke vært målrettet nok til å løse disse problemene
• Helsemyndighetenes har i liten grad fulgt opp sitt tilsynsansvar
• Mange kommuner har mangelfull inneklimakompetanse – og trenger hjelp
• Innemiljøkravene til skolebygg er ikke spesielt strenge
• Det er behov for samhandling mellom departementer og mellom ulike etater i kommunene
• Alle nyere utredninger peker på at kommunene trenger faglig hjelp på dette området
• Alle elevers rett synes ikke å ha vært en overordnet kommunal skoleprioritering til nå


NB! NFBIB vil informere våre lesere om utviklingen i saken.
Tore Andersen, leder i NFBIB

(Oppdatert 26.05.2009)

Til toppen

Related Links