Opplæringsloven for bedre arbeidsmiljø i skolen
 

Opplæringsloven sikrer godt arbeidsmiljø for elevene!

(12.12.02) Vedtaket sikrer elever i grunnskole og videregående skole en lovfestet rett til et godt fysisk, psykisk og sosialt arbeidsmiljø. Et viktig punkt i loven er at det skal opprettes skolemiljøutvalg der elevene og deres foreldre utgjør flertallet. Regjeringen skal komme med forslag om hvordan dette utvalget skal være sammensatt og arbeide.

Loven pålegger skolen å drive kontinuerlig og systematisk arbeid for å oppfylle kravene til arbeidsmiljøet. For å sikre at loven etterfølges, skal det opprettes et eget tilsyn. Tilsynet skal ikke være knyttet til kommunen, så nå er det slutt på bukken-og-havresekken i denne sammenhengen. Departementet skal komme med forslag til Stortinget om organiseringen av dette tilsynet med frist til utgangen av mars 2003.

 

Du kan lese hele Odelstingsvedtaket à her:

 

Nå er det også kommet Veileder til det aktuelle kapitlet på departementets hjemmeside!

 

Dette er en milepæl i utviklingen vekk fra de uverdige forhold i arbeidsmiljøet som mange kommuner og skoler har påtvunget barn og unge i skolepliktig alder - slik som fremhevet i presseklippet  à”Lisa gikk til skolen”.

 

Mange mangler nødvendig kompetanse!

Nå er det veldig viktig at skolemiljøutvalgene og ikke minst elever og foreldre som deltar der, skaffer seg den  kompetansen som skal til for å sikre et godt innemiljø på skolen. NFBIB har en viss bekymring i denne sammenhengen, for vi ser altfor mange tiltak som gir for dårlig resultat nettopp fordi de ansvarlige mangler den hele, tverrfaglige kompetansen som er en forutsetning for et godt resultat.

Alle brikkene må på plass! Og det må være riktige brikker!

Ta en titt på "Godt innemiljø i skolen?" i www.inneklima.com.

 

Det er behov for et sentralt, tverrfaglig utvalg som kan bistå med råd og veiledning.

Fagutvalget må ha en aktiv, oppsøkende holdning, fordi en viktig side av manglende kompetanse er at man ikke ser at man mangler kompetanse.  

 

NFBIB ønsker å bidra best mulig i denne prosessen og arbeider med flere sider av dette. Vi har blant annet oversatt til norsk ekspertrapporten”ISIAQ task force on schools. A Nordic approach” som her får tittelen Godt innemiljø i skolen. Bakgrunn og anbefalinger (ISIAQ).

Rapporten er et resultat av et nordisk samarbeid i et oppdrag fra ISIAQ om innemiljø i skoler

(ISIAQ = International Society for Indoor Air Quality and Climate).

Denne rapporten har vi satt inn i sin helhet i nettsiden vår, delt opp i flere dokumenter som starter med forordet. Les mer

Related Links