Ordforklaringer til Fuktprosjektet
 

Ordforklaringer

 

Bias: engelsk uttrykk for feiloppfatning, skjev oppfatning som kan skyldes forutinntatte meninger

 

Bioaerosol: luftbårne mikroorganismer,

 

Confounder: engelsk uttrykk for villedende observasjon

 

Effektparametrer: Observert eller  målt fenomen eller størrelse (parameter) med relasjon til effekten (for eksempel relasjon til hodepine). 

 

Endotoksiner: Giftstoffer (toksiner) i bakterier. Noen bakterier sender slike giftstoffer ut i omgivelsene sine.

 

Glukan: ((1->3)-ß-D-glukan:  spesielt kjemisk stoff). Bakterier og muggsopper er mikroskopiske celler som er omgitt av en membran. Membranen er bygget opp av spesielle stoffer. Når  cellen dør, frigjøres kjemiske stoffer fra denne membranen, og en viktig del av dette er stoffet  (1->3)-beta-D-glukan. Her forkortes dette til glukan eller glukaner.

 

Indisier / indisium: sannsynlighetsbevis. Faktum som gjør at en med stor sannsynlighet kan slutte seg til et annet faktum.

 

Induksjon (av en sykdom): oppstart, sette i gang, gjøre at en sykdom oppstår for første gang hos et menneske.

 

Kasuistikk: beskrivelse av et eller flere tilfeller (kasus).

 

Kausalitet: årsakssammenheng.

Potensiell kausalitet: ut fra det en vet om mekanismene, kan det være en årsakssammenheng

 

Konfidensintervall (KI): engelsk: Confidence intervall (CI). Statistisk uttrykk for spredningen av funnene for undersøkelser som er utført i en større gruppe. Ofte angis dette som KI 95% (CI 95%) som betyr at undersøkeren her har latt være å ta med 5% av de mest avvikende funnene. funnene

 

Konsistens: Ensartethet. Undersøkelser av et bestemt fenomen (for eksempel fuktskade i bygning) viser de samme funn. 

 

Mikroorganismer: bakterier og muggsopper

 

Mykotoksiner: Myco = mugg, toksiner = giftstoffer.  På samme måte som bakterier kan skille ut endotoksiner, skiller mange muggsopper ut spesielle giftstoffer = mykotoksiner.

 

Nefrotoksisk: giftig (toksisk) virkning på nyrevev

  

Neurotoksisk: giftig (toksisk) virkning p på hjerne- og nervevev

 

Odds ratio (OR): Sjanse- eller risikoforhold. I epidemiologiske undersøkelser uttrykkes  styrken av sammenhenger  med odds ratio (OR) der OR 1 uttrykker at personen har risiko på lik linje med alle andre. Tall over 1 betyr økt risiko og lavere tall betyr mindre risiko. (se side 17)

 

Oksidativ (oksidativ egenskap): kjemisk betegnelse for evnen til et stoff til å endre andre  stoff  (molekyler) ved å tilføre oksygen, oksygenliknende egenskaper eller ta bort hydrogen.  

Oksidanter er stoffer som lett tar elektroner fra andre stoffer/molekyler og derfor  har oksidativ virkning. I kroppen kan de motvirkes av antioksidanter.

Oksidering fører til at det andre stoffet taper elektroner. Dermed endrer det kjemiske egenskaper. På den måten kan noen stoffer bli skadelig etter oksidering .

 

Peer review: Artikler som blir sendt inn til vitenskapelig orienterte tidsskrifter, blir vanligvis sendt videre til  to eksperter innenfor det feltet artikkelen omhandler. De vurderer så om arbeidets kvaliteter er gode nok for vedkommende tidsskrift, og kommer evt med begrunnede forslag til endringer som innsenderen må/bør foreta før artikkelen kan aksepteres for trykking.

 

Plausibel: rimelig. Funnet er forklarlig ut fra gjeldende kunnskap

Plausibilitet: sannsynlighet. I hvor stor grad funnet er forklarlig

 

p-verdi, p =: probabilitet, statistisk uttrykk for sannsynlighetsberegning med "statistisk signifikans". Det vil si hvor sannsynlig det er at funnet skyldes tilfeldige sammentreff. Vanligvis er det vitenskapelige minstekrav at p skal være mindre enn 0.05 (5%), noe som kan uttrykkes slik : p< 0,05.

 

Statistisk signifikans: statistikkuttrykk for hvor betydningsfullt (signifikant) funnet er i forhold til tilfeldige sammentreff  (se p-verdi).

 

Validitet: gyldighet. Sannhetsverdi av en metode (for eksempel spørreundersøkelse) dvs i hvilken grad metoden avspeiler virkeligheten.

 

VOC = fra engelsk volatile organic compounds, flyktige kjemiske forbindelser, dvs kjemiske stoffer i gassform.

 

MVOC = mikrobielle VOC, avgasser fra mikroorganismer (bakterier og muggsopp)

 

TVOC = totalmengden av alle VOC

 

Unormal tretthet : (engelsk: fatigue), her dreier det seg om en uttalt og ofte relativt brått innsettende tretthet som ikke kan forklares ut fra slitsomt eller stressende arbeid, mangel på søvn, depresjon eller kjent sykdom som fører til slapphet/ tretthet.

 

Variabel:  forhold av betydning som kan endre seg eller ha mer eller mindre betydning

 

Vasoaktivt:  (vas = kar) virkning på hjerte- og  årevev

(Sist oppdatert 2. januar 2004)

  Til toppen

 

Related Links