Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskriftene med Veileder som kom i 1998

Denne forskriften er også kalt "Barnas arbeidsmiljølov". Den inneholder mange gode bestemmelser til beste for våre barn. Et eksempel er

§4. Ansvar. Internkontroll.
Her heter det:

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir.Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

Internkontrollen pålegger her den ansvarlige for driften av virksomheten en selvstendig plikt til å påse og dokumentere at man etterlever regelverket på en systematisk måte, med andre ord at virksomheten virkelig gjør det man sier man skal gjøre i henhold til lover og forskrifter.

Internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager innebærer systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i forskriften.

Det betyr bl.a. at det skal være dokumentert hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomheten, hva som skal gjøres for å etterleve regelverket, og hvordan de viktigste oppgavene skal løses.

Dersom eieren har lagt til rette for lederens arbeid, vil manglende oppfølging av internkontrollsystemet være lederens ansvar. I den forbindelse er det viktig at lederen, bl.a. gjennom internkontrollen, identifiserer den betydning som økonomiavgjørelser og andre rammevilkår har for etterlevelse av forskriften.

Informasjonsplikt
Like viktig i denne sammenheng blir lederens plikt til å gi relevant informasjon til foresatte og/eller elever jf.'5 andre ledd i forskriften. Dette vil samlet styrke barnas/elevenes mulighet til å ivareta sine rettigheter.

Related Links