NFBIB jobber for bedre innemiljø
for barn i bolig, barnehage og skole.


31.05.02
Husk verdens røykfrie dag i dag!

Røykfrie videregående skoler!
Utdanningsminister Kristin Clemet og helseminister Dagfinn Høybråten har sendt ut en oppfordring til landets fylkeskommuner om å gjøre videregående skoler røykfrie.
Les mer

21.05.02
Pressemelding
3. mai 2002

Nye lovreglar om skolemiljøet til elevane
Regjeringa har i dag lagt fram eit forslag for Stortinget om nye reglar i opplæringslova om skolemiljøet. Med forslaget vil regjeringa mellom anna styrkje brukarmedverknaden og gjere pliktene til skolen klarare. Det nye i lovforslaget er å sikre elevane eit betre psykososialt miljø, det vil seie vern mot mobbing, vald, diskriminering og rasisme slik at det samla sett blir et tilfredsstillande læringsmiljø. Når det gjeld det fysiske miljøet representerer forslaget inga endring i standardkrava til skolebygg.
Les mer


Vil du ha friske og blide barn? Da må du gi dem et godt miljø - og aller mest inne! (Det gjelder jo også voksne).

Senere utgaver vil gi mer stoff, innenfor de emnene du finner i menyene. Dette suppleres etter hvert.
Har du kommentarer eller ønsker
om temaer for vår hjemmeside, kan du sende e-post til Redaksjonskomiteen vil da vurdere om og evt når dette temaet skal tas opp på hjemmesiden.
Kommuner som ønsker bistand
av NFBIB kan henvende seg til NFBIB vil da ta kontakt og så vurdere om gruppen kan engasjere seg.

Related Links