NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Karbondioksid (CO2)
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Definisjoner av innemiljø / inneklima
 

Innemiljø defineres (modifisert etter WHOs definisjoner) som de fem inneklimafaktorer med tillegg av estetiske og psykososiale forhold

a) Det termiske miljø ("temperatur")
som er av betydning for menneskenes varmebalanse som igjen består av 4 omgivelsesfaktorer:Temperatur: Lufttemperatur, strålingstemperatur, luftfuktighet og lufthastighet sammen med bl.a. 2 personfaktorer:Personens aktivitetsnivå og bekledning.

Se Innetemperatur og helse

b) Det atmosfæriske miljø (luften vi puster i)
som er av særlig betydning for respirasjon (åndedrettet) og sykelighet i luftveier og lunger.Omgivelsesfaktorene her er "atmosfære": Gasser, damper, luktstoffer, partikler av levende organismer (biologisk støv: pollen, bakterier, virus, muggsopper, alger m.v.), partikler av dødt biologisk (organisk, ofte allergifremkallende) (middrester, muggsopper, hudavfall, m.v.) eller uorganisk materiale (jord, sand m.v.), organiske og uorganiske fibre og luftelektriske forhold bl.a. statisk elektrisitet, luftjoner (ladede partikler i luften).

Se Luft og helse

c) Det akustiske miljø ("lydmiljøet")
som er av betydning for akustikk, hørsel, lydoppfattelse og støypåkjenninger.

Se Støy og akustikk

d) Det aktiniske miljø ("strålingsmiljøet")
som er av betydning for belysning, elektromagnetisk miljø og organisme-endringer i forbindelse med radioaktiv stråling. (NB Radon).

Se Lys, stråling og helse

e) Det mekaniske miljø (utstyr i våre nære omgivelser inne)
som er av betydning for føle- og smertesans og bevegelsesapparatets funksjon. Viktige forhold i denne forbindelse er slitasjesykdommer og ulykker.

Se Mekanisk miljø og helse

f) Estetisk miljø (som appellerer til følelsene)
som omfatter om omgivelsene oppfattes som gode for våre sanser (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt) ­ vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk.

Se Estetisk miljø og helse

g) Psykologisk og sosialt miljø (opplevelse av tilhørighet)
Psykologiske forhold som omfatter samspillet mellom individet med de personlige og kulturelle forutsetninger den enkelte har, og omgivelsene i videste forstand slik de oppleves av individene som oppholder seg der.

For å skape et godt innemiljø må alle disse delene vurderes samtidig. Mange feil er gjort fordi det er lagt ensidig vekt på bare en eller to av miljødelene.

 

(Sist oppdatert 20. januar 2004)

 

Til toppen

 

 


Related Links