NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  ”Luktfjerner” mot røyklukt etter brann?
  Fofrsikringstvist etter fuktskade.
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 7: Reaksjonsmåter ved økt sårbarhet
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
 

Forsikring og  skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere; 

juridiske, bygningstekniske og helseorienterte aspekter

Boken

 

Forord

Eksperter på forhold mellom inneklima og helse får mange henvendelser om konflikter mellom forsikringsselskap og forsikringstaker når det har oppstått skade på bygning. Særlig hyppig synes slike konflikter å oppstå når beboer lider av overfølsomhetssykdommer eller er spesielt sårbar  slik at  inneklimaet er særlig  viktig for helsen. Problemer oppstår særlig ved fuktskader, brann- og røykskader og når dette fører til vedvarende lukt.

 

Konflikter skyldes ulike oppfatning og ulike syn på hvilken type og omfang av saneringstiltak som er nødvendig for å etablere  bygningsmessige forhold og et inneklima som er helsemessig akseptabelt for brukerne av boligen. Selskapene har dessuten ulike oppfatninger  av hvilke forpliktelser de har etter forsikringskontrakten. Henvendelser om dette tyder også på ulik praksis i forskjellige distrikter innen det enkelte selskap.

 

Konflikt i dette skyldes gjerne uenighet om tolkninger av forsikringsavtaler. Særlig interessant i denne sammenheng er forståelsen av hva som skal legges i fortolkningen av formuleringer som går igjen i de fleste slike sammenhenger, nemlig at det forsikrede objekt, bygning eller løsøre, skal utbedres " til samme eller vesentlig samme stand som før skaden inntraff".

 

Mange  mennesker kan være sårbare for uheldige følger av fuktskader, brann- og røykskader og av utilstrekkelige eller feilaktige saneringstiltak. 

Da barn kan være særlig sårbare,  var det naturlig for NFBIB å engasjere seg i dette.

 

NFBIB  tok sikte på å samle og utgi nødvendig informasjon i bokform, i en enklere brosjyre og på internett med ønsket om å gi en nøktern, faglig begrunnet veiledning som styrer unna krisemaksimering. 

NFBIB  søkte og fikk økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til et prosjekt for å samle relevant informasjon og formulere en veileder ut fra det. Dette blir gjennomført i et samarbeid mellom NFBIB, 2 jusstudenter og professor ved  UiO Institutt for sjørett samt fagkyndig instans fra forsikringsetaten.

 

Målgruppen for veilederen er:

* forsikringstakere med astma, luftveisallergier og annen overfølsomhet med miljøhemming,

* forsikringsselskap,

* takstmenn og - kvinner,

* representanter for saneringsfirma,

* andre som involveres i undersøkelse og rehabilitering av boliger som er skadet av brann, røyk, eller fukt.

 

Denne  veileder gjelder boliger, men stoffet vil være aktuelt og relevant også der det oppstår tilsvarende skader i andre bygninger som brukes av mennesker (barnehager, skoler, yrkesbygg m.fl.).

Mye av det medisinskfaglige og innemiljørelaterte stoffet er hentet fra nettsidene www.allergiviten.no, www.inneklima.com og www.innemiljo.net . Leseren henvises til disse ved behov for mer informasjon.

 

Veileder skal bli ferdig i løpet av 2005, og de viktigste dokumentene blir litt etter litt presentert i denne nettsiden. Teksten her vil bli justert etter behov etter hvert som prosjektet utvikles.

Prosjektet er kommet såpass langt at vi relativt tidlig kan presentere et (foreløpig!) sammendrag.

 


DOKUMENTER I FORSIKRINGSPROSJEKTET:

(pr 22. august 2005)

 

Boken  er nå i handelen.

Boken koster kr 350,- fritt tilsendt  når den bestilles fra NFBIB, Postboks 89, 7541 Klæbu,

tlf 72 83 10 04,  fax 72 83 17 90  eller med e-post til post@www.innemiljo.net . Alternativt kan den bestilles med brev til Kolofon AS, Nedre Slottsgate 5, 0157 Oslo eller med e-post: til . Boken kan også bestilles i bokhandel  (pris kr 350,-), men da er det greit at bokhandelen får oppgitt bokens ISBN.

 

Boken er av særlig interesse for

*  forsikringstakere med astma, luftveisallergier og annen overfølsomhet med miljøhemming,

* forsikringsselskap

* takstmenn og -kvinner

* brannvesenet

* representanter for saneringsfirma

* andre som involveres i undersøkelse og rehabilitering av boliger som er skadet av brann, røyk eller fukt

* fagfolk i forskjellige sider av byggfag.

* jurister.

 

Kom gjerne med spørsmål og kommentarer med e-post til .    

 

(Sist oppdatert 2. august 2005)

 

  Til toppen

 

 

Related Links