NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Nasjonal strategiplan for forebygging og behandling av astma, allergier og inneklimaplager.
  Forvaltning og ansvarsforhold
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Forvaltning og ansvarsforhold
 

Når det gjelder det formelle ansvaret for å sikre et godt inneklima i våre bygninger er dette sammensatt.

§

Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 (ajourført med endringer senest ved lov av 28.juni 1996 nr.55), med tilhørende tekniske forskrifter har kun gyldighet i forbindelse med nybygging/rehabilitering/ombygging. Loven med forskrifter har ikke tilbakevirkende kraft og kan derfor ikke anvendes på eksisterende bygninger med tanke på forbedring av byggets innemiljø/ inneklima.

§

Arbeidsmiljøloven (§8) setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Etter arbeidsmiljøloven ('14) har arbeidsgiver ansvaret for å planlegge, kartlegge og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav opprettholdes. Loven gir mulighet til å gripe inn i problemer som kan ha betydning for inneklima også i eksisterende bygninger. Denne loven gjelder de voksne arbeidstagerne, og ikke barn i barnehager og skoler.

§

"Kommunehelseloven" har også krav til inneklima i våre bygninger og gir den lokale helsemyndighet hjemmel til å pålegge tiltak i forbindelse med inneklimaproblemer. Dette er nedfelt i Kap.4a om miljørettet helsevern. Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern er normalt delegert til kommunens medisinsk faglig ansvarlige lege. Denne ivaretar det praktiske arbeid med rådgivning, tilsyn, saksforberedelse m.m. i forbindelse med forvaltningsansvaret. Loven gir mulighet til å gripe inn i problemer som kan ha betydning for inneklima også i eksisterende bygninger.

Når det gjelder inneklima omfatter lovens generelle del alle bygningstyper og virksomheter. For den kommunale helsetjenesten har det i de senere årene vært naturlig først og fremst å konsentrere innsatsen om barnehager og skoler hvor kommunehelsetjenesten bør fungere som barnas ombud i forbindelse med inneklimaproblemer. På denne måten skal kommunehelseloven sammen med arbeidsmiljøloven kunne sikre et godt innemiljø for alle brukere av våre bygninger.

Fra 01.01.96 trådte den nye "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v." i kraft. Denne innskjerper bl. annet kravene til et helsemessig forsvarlig innemiljø i våre barnehager og skoler. Forskriftens §6 omhandler "krav om godkjenning". Her fremkommer det at barnehager og skoler skal være godkjent av de kommunale helsemyndigheter. Videre er det viktig å understreke at i §6 siste ledd heter det:

"Virksomheter som er etablert og i drift ved ikrafttredelsen av denne forskrift skal ha ny godkjenning innen 31.desember 1998"
Forskriften krever internkontroll og informasjonsplikt.

Litteratur: Arbeidstilsynet (1996): Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning til arbeidsmiljøloven. Best. nr 444, Oslo, 

(Sist oppdatert 20. september 2004)

 

  Til toppen

 

Related Links