NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Lenker
 

Noen nyttige lenker

Mange offentlige nettsider har endret sine adresser. Det gjelder et stort antall offentlige dokumenter.

Merkelig nok har de ansvarlige ikke lagt til rette for viderekopling fra de gamle adressene. Det har ført til store problemer for svært mange som søker informasjon på nettet uten å være klar over at adressene er endret.

www.Innemiljo.net forsøker å oppdatere lenkene etter hvert, men det er en svært tidkrevende jobb. Vi må dobbeltkontrollere alle aktuelle lenker. Det vil ta tid før alt er på plass igjen.

 Hvis du finner lenker her som ikke fungerer, er vi takknemlig for informasjon om det til

NB! Noen lenker krever at du har installert Adobe Acrobat Reader. Programmet kan lastes ned gratis her.

Etater

 • ODIN
  Dette er Regjeringens og departementenes elektroniske informasjonstjeneste.
  http://www.dep.no
  Herfra kan du gå inn på det enkelte departement
   
 • norge.no er offentlig internettportal for stat og kommune som skal gi en felles inngang til all offentlig informasjon på internett:
  http://www.norge.no
 • Bygningsteknisk etat (BE) utvikler regelverket angående bygninger. Det ligger mye inneklimarelevant stoff på nettstedet deres.
 • Norsk byggstandardiseringsråd har en rekke inneklimarelevante publikasjoner og et interessant nettsted:
  http://www.nbr.no/

 

 • Barneombudet
  (
  http://www.barneombudet.no/ )

Helsetilsynet

 • Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) er øverste myndighet for tilsynet med kommunenes helsetjeneste, også med det miljørettede helsevernet.
 • Helsetilsynet har et nettsted som kan vise vei til en rekke forskrifter, veiledninger og annet nyttig stoff: http://www.helsetilsynet.no
 • Helsemyndighetene hjemler sine forskrifter i kommunehelselovens § 4, og hva dette innbefatter, finner du på:
  http://www.norge.no/emne/samfunn.asp?id=763  Viktig er Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995 nr. 928:
  http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html
 •  Knyttet til denne forskriften er det lagd en veileder "Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v. (Veileder til skolemiljøforskriften)":
 • Helsetilsynet har også utgitt: "Inneklima - en veileder for kommunehelsetjenesten. Inneklimaveilederen)"
 • Radon
  Informasjon om radon finnes på

  http://radon.nrpa.no/
 • Energiøkonomisering (ENØK)
  Det er viktig å arbeide mer for en mer positiv koordinering av ENØK og godt inneklima. Et sentralt nettsted er:
  energihuset

Arbeidstilsynet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet) har det øverste ansvar for de voksnes arbeidsmiljø. Mye nyttig stoff, siden kravet til barnas arbeidsiljø må tolkes vel så strengt som kravet til de voksnes.
 • Arbeidstilsynet har et nettsted som er vel verdt besøk: http://www.arbeidstilsynet.no/

       Hovedsiden har en innholdsfortegnelse slik at du lett finner fram.

 • Der er alt regelverket og veiledningsmateriell tilgjengelig. Regelverket er hjemlet i arbeidsmiljøloven:
  http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/lov7544.html
 • Kjernen i HMS-forskriften er § 5. Av særlig interesse for inneklima er: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen:
 • Inneklima er omtalt i §8 og i HMS-forskriften som pålegger arbeidslivet å kvalitetssikre helse, miljø og sikkerhet: http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/fors544.html
 • Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler: som har krav om inneklima i § 8.
 • Inneklima er omtalt i §8 og i HMS-forskriften som pålegger arbeidslivet å kvalitetssikre helse, miljø og sikkerhet: http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/fors544.html
 • Arbeidstilsynets side om Tobakkskadeloven. 
 • En oversikt over dokumenter om Røyking og arbeidsmiljø gir mange gode retningslinjer

Pasientorganisasjoner og foreninger

 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) har et nettsted med mye nyttig informasjon : http://www.lhl.no
 • Norges astma- og allergiforbund (NAAF) har et nettsted med mye nyttig ninformasjon og som gir infallsport til bl.a. inneklimakunnskaper:
  http://www.naaf.no/
 • Forum for miljø og helse er en forening for personer fra mange fagområder som arbeider i og for miljørettet helsevern (Tidligere Teknisk Hygienisk Forum). Nettstedet er:
  http://www.fmh.no
 • Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (les om NFBIB

 

 Lover og forskrifter

 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  http://www.lovdata.no ("Barnas arbeidsmiljølov")
 • Se også Helsetilsynets veileder .
 • Kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a (miljørettet helsevern)
  (
  http://www.lovdata.no/all/tl-19821119-066-005.html#4a-1 ) hjemmelsloven til skolemiljøforskriften
 • Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten.
  Internkontrollforskriften.  Den nye "internkontrollforskriften" for kontinentalsokkelen. Snakker om styring i stedet for internkontroll. Viser at det ikke er ordene, men handlingene som er det viktige.

 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html).
  http://www.lovdata.no/for/sf/kr/hr-19961206-1127.html
  Skolemiljøforskriften sier ikke noe om hvilke krav som stilles til internkontrollen. Selv om internkontrollforskriften formelt sett ikke er "koblet" til kommunehelsetjenesteloven og skolemiljøforskriften, må de kravene som internkontrollforskriften § 5 (stiller. gjelde tilsvarende for all annen internkontroll. Vi kan si at kraven tolkes inn i skolemiljøforskriften, se:
  http://www.lovdata.no/for/sf/kr/hr-19961206-1127.html#5

Rapporter

 • Rapport 2000: Skoleelevers fysiske arbeidsmiljø (http://www.eldreit.dep.no/kuf/norsk/publ/rapporter/014005-994017/index-dok000-b-f-a.html#P694_88029 )
  Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe. Oversikt over regelverket, og vurderinger av dette.

Veiledninger. Kunnmskapsbanker

 • Helsetilsynets veiledere:
  Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619, 1998 , se
  Veileder

  Veilederen tar for seg hele forskriften, bestemmelse for bestemmelse. Den tar for seg forholdet mellom miljøet og barnas helse, og gir anbefalinger for hvordan man kan oppnå et godt innemiljø. Kan også bestilles som trykksak.

 • Anbefalte faglige normer for inneklima.  Helsetilsynets anbefalinger som må legges til grunn for forskrifter om innemiljø
 • Boligguiden
  Dette er en nettside som er et resultat av samarbeid mellom bl.a. Huseiernes Landsforbund, Teknologisk institutt og mange håndverkerorganisasjoner. Det har både kommersielle sider og "nøytrale" fagsider, nyttige lenker m.m:
  http://www.boligguiden.no
 • Innholdsrik kunnskapsbank med svar på de fleste spørsmål om sammenhenger mellom innemiljø og helse:
  Aas, K (2000): Innemiljø og helse. Din kunnskapsbank. Forlaget Allergi og miljø. 
  http://www.inneklima.com

Omfattende kunnskapsbank om allergi og annen overfølsomhetover:  http:www.allergiviten.no

 

(Sist oppdatert 5. oktober 2005)

 

   Til toppen

Related Links