NFBIB
  Om denne nettsiden
  Om NFBIB
  Tverrfaglig kompetanse
  NFBIB tilbud
  NFBIB § Vedtekter
  NFBIB medlemmer
  Satsingsområder og tiltak
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
NFBIB § Vedtekter
 

§1. Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB) er et nasjonalt uavhengig og tverrfaglig forum bygd på frivillig innsats. Forumet skal ta initiativ og være pådriver for faglig begrunnede tiltak som fører til bedre helse og innemiljø for barn.
Særlig gjelder dette overfor de myndigheter som har et forvaltningsansvar for å utvikle og følge opp regelverk, forskrifter og retningslinjer som skal sikre godt innemiljø i skoler, barnehager og boliger.

§2. NFBIB skal bidra til å utvikle og utveksle kunnskap, metoder, informasjon, ideer og erfaringer på et høyt faglig nivå.

§3. NFBIB har som mål å være et rådgivende organ for myndigheter, organisasjoner og andre som ønsker faglig informasjon, råd og veiledning i arbeidet med å bedre innemiljøet for barn.

§4. Gruppen begrenses oppad til 20 særlig kvalifiserte medlemmer. Det legges vekt på handlekraft og habilitet. Medlemmer kan innvoteres etter søknad eller internt forslag. Søker bør dokumentere at han/hun har kompetanse og et aktivitetsnivå som er nyttig for Forumets formål.

§5. Medlemmene innvelges på grunn av personlige kvalifikasjoner og representerer ikke sine arbeidsgivere eller organisasjoner de ellers er knyttet til.

§6. Det oppnevnes årlig 2 personer til et styre på minimum 4 personer. Funksjonstiden er 2 år, med adgang til gjenvalg. Ved lik stemmegivning i styret, har styreleder dobbeltstemme. Styret velger selv styreleder og daglig leder. Styreverv er ulønnet. Medlemmene velger samtidig en valgkomité på 2 personer med funksjonstid på 2 år. Valgkomiteen innstiller til valg av styre.

§7. Forumets virksomhet finansieres av bidrag, prosjekt og oppdrag.

§8. Endring av vedtekter, NFBIBs funksjon eller evt oppløsning av NFBIB kan skje bare ved 2/3 flertall i en avstemning der minst 75% av medlemmene voterer.

Related Links