NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Dagsbøter for dårlig inneklima
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Svensk skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Spørsmål om sandvolleybane ved ungdomsskole og offentlig hall.
  Dårlig inneklima i rehabilitert skole
  Kaldt klasserom
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Kaldt klasserom
 
Spørsmål:
(5. mai 2003)
Sitter og holder på med en prøve, og det er vanskelig å finne ut hva som er rettighetene til elever som sitter i et klasserom som er på 14 grader celsius.
Læreren mener at det er for kaldt til å være der, og vil sende elevene hjem.
Hva er regelen på minste grad for at elevene skal få gå hjem?
 
Svar
(5. mai 2003)
Mange har dette problemet med for kalde klasserom. Andre ganger er det altfor varmt i klasserommene. Både for høy og for lav temperatur inne kan gå ut over helse, trivsel og funksjon både for voksne og barn. Du får derfor et fyldig svar på dette.

Det er ikke noen lovhjemlet og presis minimumstemperatur. Lover og forskrifter med veiledninger bruker ord som "tilfredsstillende" og "forsvarlig" osv uten å angi noen øvre og nedre grense for dette i formuleringen av selve loven. Men - det henvises til andre viktige dokumenter:

Ved å bruke lover, forskrifter og veiledninger samlet,  kan elevene og lærere kreve en temperatur over 18oC i klasserom for stillesittende arbeid.

  I Opplæringsloven § 9a- 1 heter det nå:
"Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring" og i § 9a-2: "Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane".


Her vises til "dei faglege normene", som også siteres i "Veileder til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv" fra Statens Helsetilsyn (3-98). Den aktuelle forskriften om temperatur lyder:

"Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidvariasjoner."

og så heter det i veiledningen:

  "Normer: - operativ temperatur 19 - 26o C, - gulvtemperatur 19 - 26oC, - vertikal temperaturgradient: ikke over 3oC pr høydemeter".

Med de tillegg som Stortinget ga til Opplæringsloven i november 2002, fungerer denne som en arbeidsmiljølov for skolebarn. Og den trådte   i kraft 1. 4, 2003,

Selv om disse normene ikke er bindende, vil de likevel normalt måtte gis stor vekt. Disse anbefalningene er nemlig blitt til ut fra hva forskningen vet om hvilken virkning inneklimaet, her temperaturen, har på elevenes helse, trivsel og læring.

Dersom skolen ikke oppfyller disse normene, må skolen kunne godtgjøre at dette ikke vil ha noen negativ effekt på elevenes trivsel, helse og læring - og det er ikke mulig!

Temperaturer under 19oC for stillesittende arbeid er ikke tilfredsstillende, og enda lavere temperatur er ikke forsvarlig etter vanlig skjønn. Voksne arbeidstakere skal heller ikke godta dette (hva med lærerne?).
Med Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv" og ”Opplæringsloven”  i hånd kan elevene rettsmessig kreve at innetemperaturen i klasserom holdes på minst 18oC.

Dette er i samsvar med budskapet i en bok av juristen Johan Sverre Rivertz: ” Barns rett til godt inneklima i barnehager og skoler”. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 1999. (Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5/1999.).


 

Related Links