NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Dagsbøter for dårlig inneklima
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Svensk skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  KSM skole 15: ENØK og HENØK
  KSM skole 16: Annet. Tilrettelegging
  KSM skole 14: Belysning
  KSM skole 13: Akustikk og støy
  KSM skole 12: Byggets historie / fukt?
  KSM skole 11. Allergener / dyrestøv
  KSM skole 10: Ventilasjon
  KSM skole9: Renhold
  KSM 8: Lodden- og hyllefaktor
  KSM skole 7:Lukter
  KSM skole 6: Fukt
  KSM skole: 5. Temperatur
  KSM SKOLE 4: Vanlige forurensninger
  KSM SKOLE: 3. Spesielle forurensninger
  KSM SKOLE: 2. Persontetthet. Antall elever i rommet
  KSM SKOLE: 1. Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
KSM skole 15: ENØK og HENØK

Energiøkonomisering (ENØK) er viktig, men hensyn til helse må veie tyngst, dvs Helse foran ENØK = HENØK


Les mer

KSM skole 16: Annet. Tilrettelegging

Her vurderes det mekaniske miljøet med tilgjengelighet for funksjonshemmede og psykososiale og estetiske forhold.


Les mer

KSM skole 14: Belysning

Riktig lys er viktig både for helse (syn, hodepine) og trivsel. Dagslys er en viktig del av dette når det er lyst ute.

 


Les mer

KSM skole 13: Akustikk og støy

Akustikken må være god og støy redusetres best mulig for å gi en god situasjon for læring. Særlige hensyn må tas for elever med hørselshemming, men uten at det går ut over elever med miljøhemming. 


Les mer

KSM skole 12: Byggets historie / fukt?

Det kan ha skjedd mye med skolebygningen helt fra begynnelsen, og noe av det kan fortsatt virke på inneklimaet, slik som for eksempel fukt.


Les mer

KSM skole 11. Allergener / dyrestøv

Alle skoler har elever med allergier eller astma. Det er miljøhemminger som skolen har plikt til å ta hensyn til.


Les mer

KSM skole 10: Ventilasjon

I skoler med vanlig antall elever i klasserommene er det vanligvis ikke mulig å få tilstrekkelig frisklufttilførsel uten spesielle ventilasjonsanlegg.

 

Angi skjønn for luftskifte i forhold til belastningen for oppholdsrom som er i bruk på dagtid.

Det er mange forskjellige forhold som bidrar til ventilasjonens kvaliteter, og du kan bruke flere forskjellige vurderingsmåter - og aller helst i kombinasjon.


Les mer

KSM skole9: Renhold

Skår er sum av skårene for hovedrengjøring, daglig/ukentlig rengjøring, rengjøring av høye flater og "svigermorprøven" (A+B+C+D) dividert med 4.


Les mer

KSM 8: Lodden- og hyllefaktor

Her vurderer du om det er mye tekstiler som har lett for å fange opp og avgi støv, og om det er mange vannrette flater utenom gulv og bord / pult der støv har lett for å legge seg uten at det er lett tilgjengelig for rengjøring.


Les mer

KSM skole 7:Lukter

Lukt vurderes av person(er) med normal luktesans, ikke forkjølet, ikke høysnue e.l. (røykere er vanligvis ikke brukbare til dette). Han/hun må komme fra område med frisk luft.


Les mer

KSM skole 6: Fukt

Fuktskader inne kommer som nr 2 av innemiljøets verstinger, nest etter tobakksrøyk. Det er ikke vannet som vann som gir helseskade, men fukt i materialene gir grunnlag for vekst av mikroorganismer der muggsopper dominerer.Luftfuktigheten inne avhenger i høy grad av luftfuktigheten utendørs i tillegg til det som kommer i tillegg  inne i forhold til ventilasjonsforhold, temperatur mm.


Les mer

KSM skole: 5. Temperatur

Innetemperaturen er i høy grad avhengig av utetemperaturen i tillegg til oppvarming  innendørs. Den vurderes derfor bare i "fyringssesongen".

Foretas vurdering til andre tider på året, må KSM bygge på målinger foretatt i fyringssesongen. Spør brukere og driftsansvarlig om evt trekk og temperaturforholdene gjennom skoletiden for henholdsvis høst, vinter, vår og sommer.

 

Temperatur måles fortrinnsvis med maks - min. termometer, evt med hurtig avlesbart digitalt termometer brukt på "kritiske steder" eller kontinuerlig med kalibrert datalogger.


Les mer

KSM SKOLE 4: Vanlige forurensninger

I et skolebygg og ulike klasserom kan inneluften bli forurenset fra mange kilder. De opptrer i gassform (fri kjemi) og i og på svevestøv.


Les mer

KSM SKOLE: 3. Spesielle forurensninger

Noen spesielle forurensninger i inneluften kan være spesielt skadelige. Hit hører tobakksrøyk (ETS, passiv røyking), radongasser og asbeststøv.


Les mer

KSM SKOLE: 2. Persontetthet. Antall elever i rommet

Antall elever i klasserommet bør ikke overstige rommets kapasitet, og  er avhengig av rommets volum og ventilasjon. KSM SKOLE har veiledning for vurdering av persontettheten i rommet.


Les mer

KSM SKOLE: 1. Uteluft og luftinntak

KSM skole: 1. Uteluft ved luftinntak:

Hvor forurenset er uteluften på de stedene luften trekkes inn i bygget/rommet? Angi skjønn fra 1- 4. Veiledning for vurderingen.


Les mer

Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler

Kvalifisert skjønn metoden (KSM) for skoler er en enkel og billig måte å finne ut om hver av faktorene som er viktig i et innemiljø /inneklima, er gode nok. (KSM skole). Her er også lenke til et spørreskjema for elevene i forhold til hvordan de opplever og reagerer på innemiljøet i skolen.


Les mer

Related Links